મડદા પરના બે સ્ત્રી વિદ્યાર્થીઓ માટે સાથે વાહિયાત એક વિદ્યાર્થી પર એક નજર શ્રીમંત વ્યક્તિ

જોવાઈ: 253
આલ્બર્ટો આમંત્રણ પેગી માટે હેંગ આઉટ, ત્યારે તેઓ શહેરમાં સાથે વાહિયાત એક વિદ્યાર્થી છે. પછી એક રાત્રે જંગલી પાર્ટી કરવામાં વીતાવ્યા, કન્યાઓ લેવા તેની સાથે મિત્રતા આલ્બર્ટો માટે એક સમગ્ર નવી સ્તર.