કંઇ મને વાહિયાત મોમ બનાવે છે ભેજવાળુ વરસાદી કરતાં એક મોટો કાળો લોડો

જોવાઈ: 449
તો હું છું તમારી સાથે સંપૂર્ણપણે પ્રમાણિક, કંઈ બનાવે છે મને ભેજવાળુ વરસાદી કરતાં આ વિચાર એક મોટો કાળો લોડો અંદર મને. મને વાહિયાત મોમ ખબર નથી કે તે શું છે તે વિશે જાણીએ કે pisses મને બંધ છે.