બે હોટ મોર્મોન બહેનો સાથે વાહિયાત વિદ્યાર્થીઓ ત્રણ લોકો નુ સમૂહ ચોદન પ્રમુખ ચર્ચ

જોવાઈ: 405
બે હોટ વાહિયાત વિદ્યાર્થીઓ યુવાન મોર્મોન બહેનો લ્યુસી ઢીંગલી અને મરી Ho સાથે ત્રણ લોકો નુ સમૂહ ચોદન પ્રમુખ મોર્મોન ચર્ચ.